skater profiles archived results news back home

Israel


Current & Past National Champions in bold

Dance
Berkovich & Zilberberg
Bolshem & Zilberberg
Bugrov & Rogov
Chait & Sakhnovsky
Frieling & Rumi
Gudina & Beletski
Ichilov & Abecassis
Ichilov & Davidovich
Nosovitskaya & Nosovitskiy
Protsko & Gersner
Reed & Rogov
Rogatnik & Barshak
Tankova & Zilberberg
Tkachenko & Kiliakov
Tobias & Tkachenko
Weintraub & Brown
Zaretski & Zaretski


Ladies
Sophie Abrams
Aviv Acco
Yafit Asaf
Sofia Bardakov
Rima Belly
Ivetta Berkovich
Dasha Berngolz
Aimee Buchanan
Katia Bugrov
Kim Cheremsky
Paige Conners
Dasha Dashanov
Andrea Davidovich
Dana Feinberg
Elizabet Gervits
Maya Gorodnitsky
Maya Granovsky
Nelli Ioffe
Viktoriia Iushchenkova
Elizabeth Jour
Rachel Kapelner
Tamar Katz
Margot Krisberg
Katarina Kulgeyko
Elina Kuritsky
Elizabeth Lazarev
Michelle Lifshits
Marta Martinova
Veronica Mishkind
Ella Mizrahi
Danielle Montalbano
Taylor Morris
Maya Mouallem
Darya Plotnikova
Elena Rivkina
Netta Schreiber
Mariia Seniuk
Sofie Shochat
Keren Shua Haim
Rebecca Skolnik
Alina Soupian
Jenna Syken
Gabriella Vinokur
Elizaveta Yushchenko


Men
Vadim Akolzin
Ilan Anchipolovsky
David Biringberg
Oleksii Bychenko
Mark Gorodnitsky
Sergei Kotov
Nikita Kovalenko
Evgeni Krasnapolski
Nazar Mahmud
Ruslan Mahmud
Iakov Pogrebinskii
Daniel Samohin
Stanislav Samohin
Roman Serov
Maxim Shipov
Michael Shmerkin
Yan Tales
Artem Tsoglin
Lev Vinokur
Roni Zilberberg
Artium Zuglin


Pairs
Cherniavskaia & Krasnopolski
Conners & Krasnopolski
Davidovich & Krasnopolski
Kops & Krasnopolski
Kops & Tsoglin
Montalbano & Krasnapolski
Sacks & Akolzin
Shaked & Kasas
Shapiro & Akolzin
Sosinova & Sokolov
Tankova & Krasnopolski
Vernikov & Krasnopolski

© 2004-23 Melanie L. Heaney
All rights reserved.