skater profiles archived results news back home

China

Current & Past National Champions in bold

Dance
Ai & Y. Wu
Cao, S. & J. Cao
Cao, Y. & J. Cao
Chen, H. & Zhao
Chen, S. & Xiao
Chen, X. & Xing
Cong & Z. Sun
Fan & Suo
Feng & Jiao
Gao & Song
Gao & Y. Zhang
Guang & M. Wang
Guo, J. & Meng
Guo, Yi. & Jin
Guo, Yi. & Zhang
Guo, Yu. & P. Zhao
Huang & X. Zheng
Li & Xiang
Li & K. Zhao
Liu & Suo
Ning & Cha. Wang
Qi & X. Sun
Qiao & W. Gao
Song & Y. Liu
Song & Sun
Su & Zhang
Sun & Jiao
Sun & K. Wang
Wang, J. & C. Gao
Wang, J. & Meng
Wang, S. & X. Liu
Wang, X. & K. Zhao
Xie & Z. Zheng
Yang & C. Gao
Yu & Che. Wang
Zhang, W. & X. Cao
Zhang, Y. & N. Wu
Zhao & C. Liu
Zhao & X. Zheng
Zou & Jiao
Zou & M. Wang


Ladies
Li Bao
Bei Cao
Yue Cao
Hong Chen
Hongyi Chen
Lu Chen
Xinyue Chen
Yaxuan Cui
Si Tong Dong
Keer Du
Dan Fang
Qian Yue Gao
Yunfeng Gao
Bingwa Geng
Jiaxin Guan
Xiaowen Guo
Yalu Guo
Yuzhu Guo
Mengju Hou
Na Hou
Yilun Jiang
Yunya Jiao
Bing Qi Jin
Fanxuan Kong
Yinuo Kong
Hui Li
Jiayin Li
Jinyu Li
Jiuling Li
Meiyi Li
Ping Li
Xiangning Li
Xiaoxue Li
Yidan Li
Yutong Li
Zijun Li
Yi Liang
Dan Ning Liu
Jialing Liu
Rui Liu
Siyu Liu
Yan Liu
Yisha Liu
Fuyi Ma
Xiaoqing Ma
Siyan Mou
Wanqi Ning
Kun Qian
Junfei Reng
Zhenni Ruan
Michelle Sarah Sun
Siyin Sun
Songyu Sun
Wenqian Sun
Jianu Tian
Chao Wang
Jialei Wang
Qingyun Wang
Wei Wang
Xuehan Wang
Yueren Wang
Taylor Woetzel
Yu Wei Xi
Yanfang Xiao
Binshu Xu
Huiyi Xu
Xiaoyi Xu
Caini Yan
Christina Yan
Xuan Yu Yan
Tinghui Yu
Tianqi Yuan
Binghan Zhang
Fan Zhang
Kexin Zhang
Siyang Zhang
Xiaoxi Zhang
Xin Zhang
Ying Zhang
Yixuan Zhang
Ayuan Zhao
Minglu Zhao
Ziquan Zhao
Lu Zheng
Qiuying Zhu


Men
Yang An
Peitong Chen
Gongming Cheng
Hong Ming Cui
Shuai Fang
Song Gao
Zi Jian Gao
Yuhang Guan
Xiangnan Guo
Yunzhi Guo
Zhengxin Guo
Yan Hao
Fengbo Jia
Boyang Jin
Ziyu Kang
Dehua Kong
Chengjiang Li
Jiahao Li
Luanfeng Li
Tangxu Li
Yuheng Li
Yunfei Li
Zeen Li
Ziyin Li
Jiaxing Liu
Runqi Liu
Song Liu
Yuhang Liu
Yunda Lu
Yuyanlong Luo
Xiaodong Ma
Yingdi Ma
Gaofeng Pan
Lun Song
Nan Song
Zijing Teng
Jinze Wang
Lei Wang
Tianze Wang
Yi Wang
Zijian Wang
Jialiang Wu
Guang Yiao Xiang
Ou Hu Xiao
Zuoren Xu
Han Yan
Chao Yang
Zhixue Yang
Rui Yi
Lingxiao Yu
He Zhang
Wenbo Zang
Min Zhang
Tianci Zhang
Wen Zhang
Pengkun Zhao
Lei Zhu


Pairs
Chen & Guo
Chen & Song
Cheng & Y. Gao
Ding & Ren
Dong & Wu
Fan & Cao
Fan & Liu
Gao & Li
Gao & Xie
Han & Kang
Han & Yang
Ji & K. Wang
Li, J. & Xu
Li, M. & Jiang
Liu & T. Wang
Pang & Tong
Peng & Jin
Peng & H. Zhang
Ren & Yang
Sha & W. Gao
Shen & Zhao
Sui, J. & Guo
Sui, J. & Yang
Sui, W. & Han
Tang & Yang
Wang, W. & Y. Zhang
Wang, Xue & J. Wang
Wang, Xuehan & L. Wang
Wang, Y. & Huang
Yu & Jin
Yu & Zhang
Zhang, D. & H. Zhang
Zhang, M. & Song
Zhang, M. & Xie
Zhang, S. & Y. Zhang
Zhang, Yue & L. Wang
Zhang, Yuy. & Jia
Zhang, Z. & Xie
Zhang, Z. & X. Zhang
Zhao & Xie

© 2004-18 Melanie L. Heaney
All rights reserved.